Loading...
 

 

Vraag en antwoord over wetgeving en reglementering

 

Question

 

 


Heb je nog een vraag die hier niet behandeld werd? Contacteer ons via ouders@145plus.net en wij proberen het antwoord voor je te vinden.

 

Kan een kleuter vervroegd instappen in de lagere school?


Alleen de klassenraad kan beslissen dat je kind een jaar vroeger naar het gewoon lager onderwijs mag, dus op 5 jaar (op 1 september van het kalenderjaar waarin het 5 wordt). De klassenraad wint daarvoor het advies in van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Als je kind al op 5 jaar instapt in het lager onderwijs, start ook de leerplicht een jaar eerder.
Lees meer ...

 

Kan een kind een examen basisschool afleggen onder de 9 jaar?


Nee, er zijn geen wettelijke mogelijkheden voorzien voor een kind jonger dan 9 om een examen basisonderwijs af te leggen. 

Op dit moment bestaan  er 2 manieren om een examen basisonderwijs af te leggen:

1. Via een lagere school :
"De klassenraad beslist of uw kind het getuigschrift basisonderwijs behaalt. Daarbij gelden volgende voorwaarden:

 • Uw kind moet de doelstellingen uit het leerplan waar de eindtermen in verwerkt zijn, voldoende bereiken.
 • Uw kind is regelmatig naar school geweest."

Het minimum aantal jaren dat een leerling in het lager onderwijs 'moet' doorbrengen, wordt niet langer vastgelegd in de regelgeving. Het getuigschrift lager onderwijs kan pas uitgereikt worden aan regelmatige leerlingen die voor 1 januari van het lopende schooljaar al 8 jaar geworden zijn. 

Lees meer ...
Toevoeging zie punt 1.1. Wie reikt het getuigschrift basisonderwijs uit?

2. Via een examenschool : 
"Je kan deelnemen als je in het jaar van het examen 9 wordt of ouder bent dan 9 jaar. Het maakt dus niet uit of je voor of na het examen 9 jaar wordt. De examens vinden elk jaar plaats in juni. Je legt de examens af bij een van de examenscholen. Zowel inschrijven als deelnemen is gratis."
Lees meer ...

 

Kan een kind instappen in het secundair onderwijs, zonder getuigschrift basisonderwijs maar met toestemming van de klassenraad?


Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden om ingeschreven te worden in het 1ste leerjaar A.

De mogelijkheid om zonder getuigschrift basisonderwijs in te stappen mits toestemming van de school, is uit de wetgeving verdwenen. Kinderen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, kunnen enkel nog in een B-stroom terecht.
Lees meer ...

 

Vanaf welke leeftijd kan men examens doen bij de Examencommissie te Brussel?


"Iedereen kan deelnemen aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs. Leeftijd, nationaliteit of vooropleiding spelen geen rol."

Er is dus geen wettelijke minimumleeftijd voorzien om examens bij de EC af te leggen.
Meer info op de site van de Examencommissie

 

Kan je versnellen in het middelbaar?


Volgens de informatie van Agodi, kan dit enkel via een traject bij de Examencommissie. Wettelijk gezien moet de leerling het jaar en de bijhorende examens afgelegd hebben om naar het volgende jaar te kunnen.

Wanneer je toch een jaar of zelfs een graad wil overslaan, doe je examens bij de EC. Met dit getuigschrift kan je je daarna opnieuw inschrijven in een hogere graad op een school. Deze examens kunnen plaats vinden tijdens een periode in officieel (aan te vragen) huisonderwijs, maar ook tijdens een schoolloopbaan (al dan niet in overleg met de school, zodat er ruimte komt om zich voor te bereiden op deze examens). De dagen dat de leerling afwezig is van school, worden met een attest van de EC gewettigd. Een ander mogelijk traject is de combinatie van de EC met een statuut van vrije leerling in een school.

In principe kan een student dus op korte of langere termijn via de EC examens afleggen en hiermee een getuigschrift 1ste en/of 2de graad behalen, en via een laatste graad op een school officieel zijn diploma middelbaar behalen.

De reglementering rond middelbaar onderwijs vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen

 

Welke voorwaarden zijn verbonden aan huisonderwijs?


"Ouders die opteren voor huisonderwijs, verbinden zich ertoe onderwijs te verstrekken of te laten verstrekken dat beantwoordt aan de volgende minimumeisen:

 • het onderwijs is gericht op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de talenten van het kind en op de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene
 • het onderwijs bevordert het respect voor de grondrechten van de mens en voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen.

Sinds het schooljaar 2013-2014 is een verklaring van huisonderwijs verplicht. Je verklaring moet ten laatste op de derde schooldag bij Agodi ingediend zijn.
Een kind dat huisonderwijs krijgt, is verplicht om in te schrijven, deel te nemen én te slagen voor examens basisschool en eerste graad secundair. Het onderwijsdecreet stipuleert heel precies wanneer dat moet, of je kan herkansen en wie vrijstelling krijgt.
De onderwijsinspectie komt controleren of het huisonderwijs voldoet aan de minimumeisen. Je bent verplicht die inspectie toe te laten. Als bij 2 opeenvolgende inspectiebezoeken blijkt dat het huisonderwijs niet voldoet, moet je je kind inschrijven in een erkende school." Lees meer ... 

Meer info over leeftijdgrenzen voor het behalen van getuigschriften en/of diploma's via huisonderwijs: Klik hier ...

 

Is deeltijds huisonderwijs wettelijk mogelijk?


Er bestaat geen officieel statuut waarin je deeltijds huis- én schoolonderwijs kan volgen. Op de website van Onderwijs Vlaanderen is dit duidelijk gesteld: "Je kind kan niet tegelijkertijd ingeschreven zijn in een erkende school en huisonderwijs volgen." Lees hier ...

In de praktijk zijn er echter 2 mogelijkheden om dit gegeven enigszins te omzeilen:

 1. Een kind kan officieel huisonderwijs volgen en tegelijkertijd voor één of meerdere vakken les volgen in een school. Dit is echter geen officieel schools traject maar een gunst van de school. Scholen hebben de autonomie om een kind toe te staan les te volgen in onderling overleg tussen school en ouders. Het kind heeft hierop geen automatisch recht: de school heeft dus geen enkele wettelijke verplichting om dit toe te staan. 
  Wanneer de school er echter wél voor open staat dat een niet-ingeschreven kind lessen volgt:
  • wordt het kind niet officieel ingeschreven voor de lessen
  • kan het geen wettelijke examens doen die bekrachtigd worden met een getuigschrift of een diploma
  • kan de onderlinge regeling opgezegd worden door de school (of ouders) op welk moment dan ook.
    
 2. Een kind dat officieel is ingeschreven in een school kan - mits toestemming van de schooldirectie - via een code P of een persoonlijk traject voor hoogbegaafden, toestemming krijgen om een deel van de lessen op school niet te volgen. In de plaats daarvan kan het kind thuis onderwijs krijgen, of eventueel via een andere regeling (privé-les,…). 
  Dit is géén officieel huisonderwijs ! En ook hierop heeft het kind geen automatisch recht, het gebeurt in overeenstemming en mits goedkeuring van de school.
   

 

Kan je als ouder zelfstandig de beslissing nemen om over te stappen naar huisonderwijs?


Jawel, je kan je kind voor het komende schooljaar inschrijven via een officiële "Verklaring van huisonderwijs" bij Agodi. Deze verklaring moet ten laatste op de derde schooldag bij Agodi ingediend zijn: dit kan per post, e-mail of zelfs fax. In dat geval hoef je geen toestemming te vragen of deze aanvraag elders te melden.

Ouders die in de loop van een schooljaar voor huisonderwijs kiezen, zijn verplicht dat schriftelijk te melden aan het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat de betrokken leerling begeleidt. Het CLB kan hiertegen bezwaar indienen. Dit gemotiveerd CLB- bezwaar moet ingediend worden binnen de 10 werkdagen nadat het centrum schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de ‘verklaring van huisonderwijs’. Het kind kan in het geval van bezwaar van het CLB tijdens dat schooljaar niet meer overstappen naar huisonderwijs. Ouders kunnen hiertegen wel nog in beroep gaan via de 'Raad van State'. 

Uitzonderingen om tijdens het schooljaar over te stappen op huisonderwijs zijn:

 • Wanneer de leerling zich in de loop van het schooljaar domicilieert in Vlaanderen of Brussel
 • Wanneer de leerling in de loop van het schooljaar naar het buitenland gaat maar gedomicilieerd blijft in Vlaanderen of Brussel

 

Zijn examens via de Examencommissie gratis?

 
Dit is afhankelijk van de examens. De examens basisonderwijs worden georganiseerd via officiële examenscholen. Dit zijn lagere scholen die hun examens open stellen voor kinderen onder huisonderwijsstatuut of die bijvoorbeeld vanuit een 5de leerjaar vervroegd examen lagere school willen afleggen. Deze examens zijn gratis.
Meer info

Voor het afleggen van de examens middelbaar onderwijs, is inschrijving bij de Examencommissie vereist. Hiervoor moet een infosessie gevolgd worden en wordt er per graad ingeschreven voor een studierichting. Per studierichting wordt €33 inschrijvingsgeld gevraagd (2020-2021).
Meer info
 

Krijg je controle op deelname bij een traject via de Examencommissie?


Controle van de onderwijsinspectie is enkel voorzien voor kinderen die officieel in huisonderwijs zitten. Wanneer het kind officieel school loopt (ook als vrije leerling) gebeurt er enkel controle op de school zelf. Het traject bij de EC wordt niet extra gecontroleerd. 
Meer over controle bij huisonderwijs op de website van de Onderwijsinspectie

 

Kan een kind les volgen als vrije leerling?


Een vrije leerling is een leerling die niet het statuut heeft van regelmatige leerling. De inschrijving van een vrije leerling is niet onderworpen aan door de Vlaamse overheid bepaalde normen en omvat dan ook uitsluitend een onderlinge overeenkomst tussen de betrokken inrichtende macht of de schooldirectie enerzijds en de ouders of de meerderjarige leerling zelf anderzijds. De school zelf ontvangt voor vrije leerlingen ook geen subsidies. Scholen hebben de autonomie om zelf te beslissen of ze vrije leerlingen toelaten. Les volgen als vrije leerling is dus een gunst en geen recht van de leerling.

In tegenstelling tot regelmatige leerlingen, hebben vrije leerlingen geen recht op een officieel bekrachtigd studiebewijs, getuigschrift of diploma. Wanner een vrije leerling voltijds de lessen volgt, beantwoordt hij wél aan de bepalingen inzake de leerplicht. Hij valt op dat moment dus niét onder de definitie van huisonderwijs.

Een "deeltijdse" vrije leerling beantwoordt niét aan de bepalingen van de leerplicht en zal dus officieel een aanvraag moeten doen voor huisonderwijs. Dat impliceert dat deze leerling hierdoor officieel niet op een school ingeschreven mag worden - ook niet als vrije leerling - en dus enkel in overleg en mits overeenkomst met de school deeltijds les kan volgen (bv. voor één of meerdere vakken - zonder dat hier een maximum op gezet wordt). De school kan dit in eigen autonomie beslissen, maar kan de leerling niet officieel aangeven als vrije leerling.

 

Wie beslist er over een code P?


De wettelijke afwezigheidscode P kan door schooldirecties in autonomie toegepast worden ten gunste van de leerling. Er is geen wettelijke beperking voorzien voor het gebruik ervan.

In overleg met de directie kan deze afwezigheidscode gebruikt worden om al dan niet op regelmatige basis de leerling wettelijk afwezig te schrijven van school. Dit is echter een gunst van de directie en geen automatisch recht. Hierdoor kan ook door een directie dan ook beslist worden om de maatregelen weer op te schorten, zonder dat de ouders daar inspraak in hebben.

(Bron: Onderwijs.Vlaanderen.be)


 

 

 

 

Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 08/12/2020