Loading...
 

Uitzonderlijke hoogbegaafdheid in pers en politiek

 

News

Alle nieuwsberichten zijn opgesomd van recent naar ouder ...

 

26/06/2022

Het Laatste Nieuws: Geen minimumleeftijd meer voor eerste leerjaar of eerste middelbaar

HLN260622     Klik op de foto om te vergroten


"Vierjarigen die starten in het eerste leerjaar, of zevenjarigen in het eerste middelbaar. Vanaf 1 september kan dat, als de klassenraad ermee instemt. Om te voorkomen dat hoogbegaafde jongeren schoolmoe worden door gebrek aan uitdaging, schrapte minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de minimumleeftijd om te mogen starten in de lagere school.”

Lees meer ...

 

16/06/2022

Commissie voor onderwijs Vlaams parlement - vergadering


<<< Een heel belangrijke waar ik ook de aandacht op wil richten, is de beslissingen die genomen zijn rond hoogbegaafdheid. Bijvoorbeeld het afschaffen van de minimumleeftijd voor de toegang van lager onderwijs en een aantal andere zaken die door de minister heel duidelijk zijn toegelicht. Ik vind het heel belangrijk. Ik vind het ook baanbrekend dat we dat we dat in dit decreet doen. Het is de eerste keer dat er zo'n duidelijke beslissingen genomen worden richting deze groep. Ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is. Ik denk dat het 'veld' daar ook heel dankbaar voor is, zeker de ouders die vaak een heel moeilijk pad moeten afleggen in onze onderwijsinstellingen om hun kind te kunnen geven wat wenselijk is, waardoor zij soms zijpaden kiezen via thuisonderwijs, via andere inrichtingen, instellingen, vzw's, ... die zich dan toch ook al op deze groepen richten. Ik denk dat het belangrijk is dat door de maatregelen die we nu nemen dat we die weg een beetje flexibeler maken voor hen . 

(...) We mogen natuurlijk niet vergeten dat de hoogbegaafden - en zeker ook de uitzonderlijk hoogbegaafden -  een aparte groep vormen, een extra groep vormen binnen die grotere groep van sterk functionerende leerlingen en dat zeker die uitzonderlijk hoogbegaafden meegenomen worden in het idee van het individueel aangepast curriculum. Want we zullen ook nog wel merken in de verdere ontwikkeling van dit gegeven dat zij echt nog wel extra ondersteuning en aandacht nodig hebben en extra noden hebben tegenover de andere sterk cognitief functionerende leerlingen.  >>>

 

Bekijk de vergadering ... (het gedeelte over UHB is te vinden tussen minuut 49.16 en 51.35)


 

9/06/2022

Commissie voor onderwijs Vlaams parlement - vergadering


<<< Een eerste cluster van maatregelen gaat over beleidsmaatregelen voor hoogbegaafden. We moeten erkennen dat dat beleidsmatig een categorie van kinderen/jongeren geweest is waar niet op gefocust is. We proberen daar nu verandering in te brengen. We hebben ook al budgetten daarvoor vrijgemaakt. Herinner u: een half miljoen euro dat we concreet hebben geïnvesteerd, waarbij we werken met kernscholen die goede praktijken trachten in de praktijk te brengen en dat vervolgens ook trachten te verspreiden naar heel wat andere scholen. 

Het is o.a. ten gevolge van die aanpak dat we hebben vastgesteld - ook op suggesties van het 'veld' en de betrokken actoren - dat we ook decretaal enkele stappen zouden moeten zetten die uitgaan van méér vertrouwen in de klassenraden, in de scholen én ... dus meer flexibiliteit. 

Heel concreet komt dat neer op 3 drempels die we wegwerken ten behoeve van hoogbegaafde leerlingen.  >>>

 

Bekijk de vergadering ... (de voorstelling van maatregelen voor (U)HB is te vinden tussen minuut 21.15 en 23.44) 

12/05/2022

 

Commissie voor onderwijs Vlaams parlement

Vraag om uitleg over de toekomst van het project Talent van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts

<<< In het secundair onderwijs bestaan er momenteel heel wat regelgevende hindernissen om te versnellen. Leerlingen kunnen via de examencommissie vervroegd afstuderen, maar kunnen niet zomaar over de verschillende graden springen.

De minister kondigde op 28 maart aan dat vanaf volgend schooljaar leerlingen uit het secundair onderwijs vrijstellingen voor bepaalde vakken zullen kunnen krijgen. Bovendien zei hij in de commissievergadering van 21 april dat via het nieuwe organisatiebesluit voor het secundair onderwijs dergelijke versnellingen van een volledig schooljaar momenteel onderzocht worden. >>>

Lees meer ... 

28/03/2022

De Standaard: Hoogbegaafde scholieren kunnen vrijstellingen krijgen

Standaard28mrt22   Standaard28mrt22b    Klik op de foto's om te vergroten

"De minimumleeftijd om te kunnen starten in de lagere school verdwijnt: makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen zullen voor de leeftijd van vijf jaar in het eerste leerjaar kunnen starten. Hoogbegaafde leerlingen in het middelbaar onderwijs zullen dan weer vrijstellingen kunnen krijgen voor één of meerdere vakken.”

Lees meer ...

 

 

28/03/2022

HLN280322      PalNws280322   Klik op de foto's om te vergroten

 

 

22/12/2021

Het Nieuwsblad: Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen voortaan diploma lager onderwijs halen

NB221221    Klik op de foto om te vergroten

"Minister van Onderwijs Ben Weyts schrapt nu de minimumleeftijd om een getuigschrift lager onderwijs te behalen. Uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen kunnen voortaan ook vóór de leeftijd van 8 jaar via de examencommissie een getuigschrift behalen en doorstromen naar het secundair onderwijs. Er is geen minimumleeftijd om te mogen beginnen aan secundair onderwijs.”

Lees meer ...

 

 

22/12/2021

Het Laatste Nieuws: Hoogbegaafde kinderen kunnen sneller eerste diploma behalen

HLN221221   Klik op de foto om te vergroten  

"Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schrapt de minimumleeftijd om een diploma lager onderwijs te behalen. Hoogbegaafde kinderen kunnen voortaan ook vóór de leeftijd van 8 jaar via de examencommissie een getuigschrift behalen. "We moeten niet naar de leeftijd, maar naar de kennis en de kunde van het kind kijken", zegt Weyts. "Wie sneller kan en wil doorstromen, moet dat ook kunnen".”

Lees meer ...

 

22/12/2021

DM221221      DT221221      Msn221221   Klik op de foto's om te vergroten

 

 

25/03/2021

Commissie voor onderwijs Vlaams parlement

Vraag om uitleg over de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen en heel makkelijk lerenden van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
Vraag om uitleg over het hoogbegaafdenbeleid en de eerste secundaire school voor hoogbegaafden
van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts

<<< Maar ook omdat, zoals mevrouw Krekels aangaf, de kennis er niet altijd is om de zeer gemakkelijk lerenden, de hoogbegaafden, en dan zeker de kinderen die uitermate hoogbegaafd zijn, te herkennen. Men heeft daarover niet altijd veel kennis.

Zonder mensen met de vinger te moeten wijzen, ik denk net dat we moeten versterken. Ik geloof heel sterk in dat zorgcontinuüm, dat we vanuit fase nul en één ook al proberen om oplossingen te bieden op maat van elk kind. >>>

Lees het verslag van de Commissievergadering hier

 

 

08/02/2021

Vlaams parlement - Parlementaire initiatieven

Verslag over het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. 2019-2020 

<<< Het Kinderrechtencommissariaat kaart de mogelijkheid aan om te versnellen. In het lager onderwijs is dat iets gemakkelijker dan in het middelbaar onderwijs, omdat daar de examencommissie altijd een rol speelt. Er wordt volgens de spreker bekeken of en hoe de regelgeving vereenvoudigd kan worden. Het KRC stelt de vraag over de wenselijkheid van aparte scholen voor hoogbegaafde leerlingen. Die nood ontstaat natuurlijk omdat men in het huidige onderwijssysteem te weinig kan tegemoetkomen aan de noden van deze leerlingen. Er is ook nog een onderscheid tussen hoogbegaafde en uitermate hoogbegaafde leerlingen en de diversiteit van de leerlingen vergt ook diversiteit in de aanpak.
Misschien kan het digitaal onderwijs meer vorm krijgen, zodat hoogbegaafde leerlingen meer in het gewoon onderwijs gehouden kunnen worden en ze ook sociale contacten kunnen behouden met andere leerlingen, wat ook heel belangrijk is om te leren hoe andere kinderen denken. >>>

Lees het Commissieverslag (in PFD) hier (pagina 7, 14 en 15)

 

 

10/07/2020

 

Commissie voor onderwijs Vlaams parlement

Vraag over de onderwijsnoden van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen door Elisabeth Meuleman aan minister Ben Weyts 

<<< In de vergadering van de Commissie voor Onderwijs van 5 maart 2020 sprak de minister (naar aanleiding van een vraag van mevrouw Krekels) over uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen en of zij wel op hun plaats zitten in het ‘gewone’ onderwijs. De vereniging Ouders Uitzonderlijk Hoogbegaafde Kinderen Vlaanderen wijst daar ook op: de ‘gewone’ klas prikkelt deze kinderen onvoldoende. Uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen vormen een categorie apart, ook binnen de groep van hoogbegaafde leerlingen. Ze hebben bijzondere noden en wanneer daar niet aan tegemoet gekomen wordt, dreigen chronische depressie en andere psychische problemen. De groep uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen maakt circa 0,1% van de bevolking uit. Of op jaarbasis zo’n 1500 leerplichtige kinderen.
(...)
Op welke manier zal de minister rekening houden met de specifieke groep uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen met bijzondere noden (los nog van noden van de groep hoogbegaafde kinderen)? >>>

Beluister het antwoord van Ben Weyts

 

 

10/06/2020

Commissie voor onderwijs Vlaams parlement

Vraag over uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts 

<<< Het eerste element van debat zou moeten zijn: de vraag of je binnen de groep van hoogbegaafden ook zorgt voor een onderscheid met de uitzonderlijk hoogbegaafden en de anderen. Ook de vraag of we voor die uitzonderlijk hoogbegaafden geen aparte onderwijsvorm moeten voorzien. Kan je hen blijven prikkelen in een 'gewone' klasomgeving ? ... Kunnen we hen afdoende opvangen in ons bestaande onderwijs ? >>>

Bekijk de video via Vlaamsparlement.be (vraagstelling Loes Vandromme vanaf 39.50 min., antwoord Ben Weyts vanaf 59.15 min.) 

 

 

5/03/2020

Commissie voor onderwijs Vlaams parlement

Vraag om uitleg over het budget voor de ondersteuning van hoogbegaafde jongeren in het onderwijs
van Kathleen Krekels aan minister Ben Weyts:  

<<<  Aan de hand daarvan wil ik bij de experts ter zake horen welke bestedingsmogelijkheden zij zien, en welke doelgroep we het best in focus nemen over de te nemen maatregelen. Want we hebben het daar al eerder over gehad. Je hebt dan die hoogst uitzonderlijke groep, de uiterst hoogbegaafden, met een IQ van 140 of 145, dacht ik. Dat is een heel beperkt aantal. En net zoals je moet vaststellen dat mensen met een beperking ook niet op elk moment in elke school terechtkunnen, geldt dat misschien ook voor die heel specifieke doelgroep van uiterst hoogbegaafden. Dat is wel nog iets anders dan de doelgroep van hoogbegaafden met een IQ vanaf 130. >>>

Lees meer ...

 

 

20/11/2019

Voorstelling jaarverslag van het kinderrechtencommissariaat in het Vlaams parlement

<<<  Het recht op onderwijs van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen wordt volgens ons geschonden. En het gaat over meer kinderen en jongeren dan we denken" aldus Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris >>>

Bekijk op You Tube (vanaf 20.35 min.)

 

 

7/11/2019

Commissie voor onderwijs Vlaams parlement

Vraag om uitleg over onderwijs voor hoogbegaafde kinderen van Roosmarijn Beckers aan minister Ben Weyts:  

<<<  Donderdag 24 oktober hebben ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen een petitie met 300 handtekeningen overhandigd aan de Vlaamse Kinderrechtencommissaris. Dit omdat ze vinden dat uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen geen passend onderwijs krijgen. Ze stellen dat deze uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen onderwijsnoden hebben die ver afwijken van wat ons standaard onderwijs biedt.

In het regeerakkoord staat dat ‘Excellent onderwijs de belangrijkste hefboom is om elk talent te ontwikkelen en om er als samenleving collectief op vooruit te gaan’. Verder staat er ook in het regeerakkoord dat de regelgeving zal worden aangepast opdat deze ook voor deze leerlingen leerkrachten gebruik moeten kunnen maken van hulpmiddelen om het lesaanbod op hun specifieke behoeften te kunnen afstemmen.

1. Heeft de minister plannen om de minimumleeftijden voor de verschillende onderwijsniveaus af te schaffen?

2. Welke maatregelen zullen er concreet genomen worden om deze leerlingen onderwijs op maat te bieden?

3. Hoe staat de minister tegen de oprichting van scholen voor hoogbegaafden?

4. Voorziet de minister stimulerende maatregelen om de oprichting van zulke scholen makkelijker te maken?  >>>

Lees meer ...

 

 

25/10/2019

De Morgen: Klacht Ouders uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen

DeMorgen   Klik op de foto om te vergroten
 

 

24/10/2019

Het Nieuwsblad: Ouders willen passend onderwijs voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen en trekken naar Kinderrechtencommissariaat

HLN1   Klik op de foto om te vergroten

"Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen hebben donderdag een klacht neergelegd bij het Kinderrechtencommissariaat en er een petitie met 300 handtekeningen overhandigd. Ze vragen passend onderwijs voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen, zo melden ze donderdagavond in een persbericht.”

Lees meer ...

 

 

24/10/2019

Het Laatste Nieuws: Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen trekken naar Kinderrechtencommissariaat

Nieuwsblad1   Klik op de foto om te vergroten

"De ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen hebben vandaag een klacht neergelegd bij het Kinderrechtencommissariaat en er een petitie met 300 handtekeningen overhandigd. Ze vragen passend onderwijs voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen, zo melden ze in een persbericht.”

Lees meer ...

 

 

30/09/2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

"We hebben oog voor zeer makkelijk lerenden, hoogbegaafden en uitzonderlijk hoogbegaafden door voor hen het onderwijs voldoende uitdagend te maken. Leerkrachten leren deze kinderen zo vroeg mogelijk herkennen en signaleren. Ook 30 voor deze leerlingen moeten leraren een beroep kunnen doen op ondersteuning en moeten deze leerlingen gebruik kunnen maken van hulpmiddelen om het lesaanbod op hun specifieke behoeften te kunnen afstemmen. Hiertoe passen we de regelgeving aan." (Regeerakkoord, p. 29)

Lees meer ...

 

 

24/04/2019

Het Laatste Nieuws: Vlaams Parlement vraagt meer aandacht en middelen voor hoogbegaafde leerlingen en kleuteronderwijs (...)

"Volgens de indieners is het huidige onderwijssysteem “te weinig flexibel om in te spelen op de ontwikkelingsvoorsprong van uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen”. “We willen daarom bekijken of we nieuwe kaders kunnen vastleggen om onderwijs zo te organiseren dat het ten goede komt aan de ontwikkeling van de hoogbegaafde jongere, bijvoorbeeld door flexibel om te gaan met curricula en centrale examencommissie zodat deze leerlingen dag in, dag uit krijgen waar ze recht op hebben: goed en uitdagend onderwijs”

Lees meer ...
 

 

24/04/2019

Voorstel van Resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen wordt aangenomen in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement

"We vestigen nog even de aandacht op de uitzonderlijk hoogbegaafde en profoundly gifted leerlingen. Uitzonderlijk hoogbegaafden en profoundly gifted (PG) leerlingen beschikken over zo’n grote verwerkingssnelheid dat de school de leerling onmogelijk kan bieden wat het kind nodig heeft om tot ontwikkeling en leren te komen. UHB- en PG-leerlingen hebben een cognitieve input nodig die het huidige onderwijssysteem hen onvoldoende kan geven, dit zowel op het gebied van volume als voortgang.
Tevens worden deze UHB- en PG-leerlingen ook door het systeem geremd in hun groeicapaciteiten. Ze kunnen pas op een bepaalde leeftijd naar een volgende niveau onderwijs: op 2,5 jaar naar de kleuterschool, op 5 jaar naar de lagere school, op 9 naar de secundaire school en op 15 naar het hoger onderwijs. Ze kunnen ook alleen maar overstappen naar een hogere graad als zij voor de volledige examenreeks van de lagere graad geslaagd zijn.
Ook in de centrale examencommissie worden deze UHB- en PG-leerlingen geremd: zij kunnen slechts naar een volgende graad overgaan als het examen voor het vorige niveau volledig is afgelegd. Door de asynchrone ontwikkeling van de (U)HB leerlingen en door de hindernissen of barrières (embodio’s) kan het zijn dat een kind hoogbegaafd is en dus uiterst goed scoort op wiskundig en wetenschappelijk vlak, maar in Frans bijvoorbeeld minder presteert. Door een doorgedreven training in de kinderjaren kan het oplossen van die barrières wel worden getraind, maar dat vergt tijd, tijd die een HB-kind beter in zijn sterke portefeuille meeneemt ..."

Lees meer ...

 

 

22/04/2019

Knack: Meerderheidspartijen willen M-decreet voor hoogbegaafden

"Een kangoeroeklas of projectwerking volstaat ook niet voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen. Voor hen is er meer nodig. Hoogbegaafde leerlingen blinken niet per definitie in alle vakken uit. Sommigen zijn bijvoorbeeld uitzonderlijk sterk in wiskunde, maar steken er voor de andere vakken niet echt met kop en schouders bovenuit. Vandaag kunnen ze pas aan een hogere graad of een volgende studie beginnen als ze voor álle vakken zijn geslaagd. Als een twaalfjarige alleen voor wiskunde aan de leerstof van de derde graad toe is, moet hij dat vak toch met de rest van zijn klas blijven volgen ..."

Lees meer ...